Kontroller forebygger

Politikontroller forebygger alvorlige trafikkulykker

Fjoråret fikk dessverre en økning av omkomne i trafikken på nesten 15 prosent skriver Politi forum i en artikkel på nett. UP jobber målrettet for å bidra til å forebygge alvorlige trafikkulykker med drepte og hardt skadde. Det er vårt hovedmål, sier UP-sjef Runar Karlsen. Gjennom synlig kontrollvirksomhet og reaksjoner overfor farlig trafikkatferd bidrar vi til hovedmålet. I 2016 økte UP antallet anmeldelser for ruspåvirket kjøring med over 40 prosent og grove fartsovertredelser med 11 prosent. I tillegg til trafikksikkerhetsinnsatsen gir Utrykningspolitiet (UP) viktig bistand til politidistriktene for å løse andre politioppgaver

Fjoråret fikk vi dessverre en økning av antallet omkomne i trafikken. Foreløpig oversikt viser at 2016 omkom 135 personer i trafikken mot 117 i 2015. En økning på nærmere 15 prosent. Til tross for økningen vil 2016 bli året med nest lavest antall omkomne i trafikken siden 1947. Én omkommet i trafikken er én for mye, sier UP-sjefen. I Null-visjonen er det mange aktører som bidrar til å forebygge alvorlige trafikkulykker. UP jobber også forebyggende gjennom kontrollvirksomheten, noe som øker den subjektive oppdagelsesrisikoen. Et særlig viktig forebyggende tiltak er politiets myndighet til å stanse pågående overtredelser og reagere med bøter eller anmeldelser på stedet. Aktiviteten forebygger alvorlig trafikkulykker og bidrar til atferdsendring. I tillegg jobber politi- og påtalemyndighet reaktivt med oppfølging av straffesaker i vegtrafikken. Det har også et element av forebygging i seg. I alvorlige trafikkulykke er det for høy fart, ofte i kombinasjon med ruspåvirkning, som hyppigst er foranledningen. Foreløpige kontrolltall viser at UPs mannskaper i 2016 anmeldte 2 402 personer for ruspåvirket kjøring mot 1 664 i 2015. En økning på 44 prosent.

I 2016 har fartsovertredelser, hvor politiet har reagert med forenklet forelegg (FF) eller anmeldelse, økt sammenliknet med 2015. Foreløpige kontrolltall viser at UPs mannskaper utstedte 78 505 FF eller anmeldelser for fartsovertredelser i 2016 mot 72 092 i 2015 (økning 9 prosent). De foreløpige kontrolltallene for grove fartsovertredelser viser en økning på 12 prosent fra
4 744 i 2015 til 5 314 i 2016. I tillegg til UPs fartskontroller har Politiets ATK-senter og politidistriktene i 2016 (foreløpige tall) behandlet 157 757 fartsovertredelser (166 459 i 2015). Fra 2017 er Politiets ATK-senter en avdeling i UP, og ambisjonene er at politiet skal få en mer helhetlig innsats for å forebygge og avdekke fartsovertredelser, sier UP-sjefen.

I en avsluttende kommentar sier UP-sjef Runar Karlsen at han er tilfreds med UPs kunnskapsbaserte innsats, som bidrar til å holde antallet omkomne nede på et lavt nivå sammenliknet med andre land i Europa. Fravær av politikontroller vil som konsekvens føre til flere alvorlige trafikkulykker. I 2017 vil UP fortsette vårt viktige arbeid på veiene, i samarbeid med politidistriktene og våre eksterne samarbeidene etater og organisasjoner.