Narkotika i Norge: Økt bruk av kokain

Folkehelseinstituttet har lagt frem oppdaterte tall om narkotikabruk i Norge. Tallene viser en økning av unge mellom 16-30 år som har prøvd kokain.

Eksempelbilde av narkotika. Hentet fra Nathan Dumlao

Utbredt i de yngste aldersgruppene

Nylig cannabisbruk – siste år eller siste måned – er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Generelt har cannabisbruken blant unge voksne har vært stabil de siste årene. Undersøkelsen viser at 4,7 prosent av de mellom 16 og 30 år oppga å ha brukt kokain det siste året. Dette tallet har ligget mellom 1,3 og 3,3 det siste tiåret. I 2017 var tallet 2,2, og man ser dermed en dobling i denne gruppen på fem år.


Datagrunnlaget er Folkehelseinstituttets (FHI) årlige spørreundersøkelser. Undersøkelsen er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå (SSB), og vektlegger utviklingstrekk og forskjeller mellom befolkningsgrupper.

Stabil cannabisbruk blant unge voksne

Cannabis er fortsatt det mest brukte illegale rusmidlet i Norge. En av fire har prøvd cannabis i løpet av livet, mens rundt 5 prosent oppgir å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene. Nylig cannabisbruk – siste år eller siste måned – er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Generelt har cannabisbruken blant unge voksne har vært stabil de siste årene.

Andre hovedfunn

  • Det er små forskjeller mellom menn og kvinner i bruk av cannabis i 2022. Dette markerer et brudd med tidligere år: Cannabisbruk siste 12 måneder blant kvinner gikk opp fra 2021 til 2022, mens bruken blant menn er stabil.
  • Av de som har brukt cannabis siste 12 måneder, rapporterte hele 85 prosent at de enten fikk eller kjøpte cannabis av bekjente.
  • De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis. Også disse stoffene er mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.
  • Antallet som oppgir bruk av sentralstimulerende midler er lavt, og endringer fra ett år til et annet må derfor tolkes med forsiktighet. Om man sammenligner periodene 2013-2017 og 2018-2022, er det kun bruken av kokain som har økt det siste tiåret.
unsplash