Linker

Justis- og politidepartementet Informasjon om departementet, pekere til publikasjoner i fulltekst, regelverk m.m.
Kriminalpolitisentralen Inneholder aktuell statistikk, årsberetning fra Kripos, artikler i fulltekst m.m.
Politidirektoratet Informasjon om Politidirektoratet.
Politiets data-
og materielltjeneste
Informasjon om PDMT, mail til PDMT, ledige stillinger m.m.
Politiets sikkerhetstjeneste Informasjon om PST sin virksomhet
Spesialenheten for politisaker Informasjon om Spesialenheten sin virksomhet. Politiet har i kraft av sine oppgaver en rekke maktmidler. Uten tilstrekkelig kontroll med bruken av disse, vil retten til bruk av makt kunne bli en trussel mot rettssikkerhet og demokrati
Økokrim Informasjon om Økokrims virksomhet, temasider om økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og IT-kriminalitet
Utrykningspolitiet Informasjon om Utrykningspolitiet sin virksomhet.
Politifag/kriminalitet
BRÅ(Brottsförebyggande rådet) Myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete (Sverige).
CEPOL - Research and science publications Meget innholdsrik oversikt over ulike publikasjoner fra CEPOL (European Police College) i fulltekst som kan lastes ned fra nettet
Center for Problem-Oriented Policing POP: problemorientert politiarbeid. Internasjonal hjemmeside med informasjon om metoder for å møte ulike typer kriminalitet. Innholdet er fremstilt av polititjenestemenn som jobber i feltet og forskere ved amerikanske universitet
Det kriminalpræventive råd (DKR)

DKR's rolle er å samle trådene og skabe overblik på det kriminalpræventive område. Vi bearbejder og formidler viden og løsninger fra forskning, politik og praksis (Danmark)

DNA-analyser

Temaside om DNA-analyser fra Bioteknologinemnda

Europol Europol is the European Law Enforcement Organisation which aims at improving the effectiveness and co-operation of the competent authorities in the Member States in preventing and combating terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms of international organised crime
Global Initiative The Global Initiative Against Transnational Organized Crime has been conceptualized as a time limited initiative to try and regenerate the debate around organized crime. Publications and reports on worldwide organized crime.
HEUNI : The European Institute for Crime Prevention and Control HEUNI er den europeiske delen av nettverket av institusjoner som arbeider innen United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme. Siden inneholder informasjon om ulike prosjekter, samt noen publikasjoner i fulltekst

Home Office: publications:

Meget innholdsrik oversikt over ulike typer publikasjoner i fulltekst som kan lastes ned fra nettet
Innocence project The Innocence Project is a non-profit legal clinic and criminal justice resource center. We work to exonerate the wrongfully convicted through postconviction DNA testing; and develop and implement reforms to prevent wrongful convictions. This Project only handles cases where postconviction DNA testing can yield conclusive proof of innocence
International Center for the Prevention of Crime Informasjon om internasjonalt kriminalitetsforebyggende arbeid, pekere til andre organisasjoner som jobber innen samme fagområde, dokumenter i fulltekst. ICP utgir tidsskriftet International Observer som finnes i fulltekst på denne siden
KRUS: Kriminalomsorgens utdanningssenters Informasjon om KRUS's virksomhet, oversikt over publikasjoner de gir ut, informasjon om Fengselsskolen m.m.
KRÅD: Det kriminalitetsforebyggende råd Informasjon om KRÅDs virksomhet
Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan underlagt Politidirektoratet (POD) og arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet.
NCJRS: National Criminal Justice Reference Service Politi- og kriminalitetsforskning. Siden gir tilgang til søking i dokumenter i fulltekst, og søking i NCJRSs referansedatabase
Publikasjoner fra Politidirektoratet Rapporter, handlingsplaner og veiledninger fra Politidirektoratet.
Radikalisering.no Nettside fra Justis- og politidirektoratet som gir hjelp, råd og kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme
SaLTo SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Målsettingen med SaLTo er å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. På denne siden finner du nyheter, publikasjoner, oversikt over SaLTo-koordinatorer m.m.
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention Informasjon om kriminalitetsforebyggende arbeid innen rusproblematikk, korrupsjon, terrorisme, organisert kriminalitet m.m.
U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs

Publikasjoner i fulltekst. Inndelt i hovedemnene: rettssystemet, kriminalitetsbekjempelse, og ofre for kriminalitet

Wikiprevent

Kompetansedelingsplattformen til PKF (Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum). Her er det mye nyttig informasjon. Wikiprevent er et åpent medium der kun informasjon som ikke er taushetsbelagt legges ut. Mangler det noe her, kan du bidra til å dele kunnskap oppfordrer PKF.